LA MEJIKÃNA
 

MONDAY THRU WEDNESDAY 4PM - MIDNIGHT • THURSDAY & FRIDAY 4PM-2AM • SATURDAY 12PM-2AM • SUNDAY 12PM-MIDNIGHT

PILSEN

1820 S ASHLAND AVE

CHICAGO, IL 60608
(312) 877-5400

 
 
IMG_0144.JPG